back_img

点绛唇

[近代]王国维

píng què① xiāng sī, jìn lái zhī dào dōu wú yì.

屏却①相思,近来知道都无益。

bù chéng pāo zhì, mèng lǐ zhōng xiāng mì.

不成抛掷,梦里终相觅。

xǐng hòu lóu tái②, yǔ mèng jù míng miè.

醒后楼台②,与梦俱明灭。

xī chuāng bái, fēn fēn liáng yuè③, yī yuàn dīng xiāng xuě.

西窗白,纷纷凉月③,一院丁香雪。

屏却①相思,近来知道都无益。 不成抛掷,梦里终相觅。 醒后楼台②,与梦俱明灭。 西窗白,纷纷凉月③,一院丁香雪。

点绛唇译文及注释

①屏却:放弃。
②“醒后楼台”二句:谓梦中虚构的空中楼阁,醒后还若明若灭,隐约可见。
③纷纷凉月:形容丁香院落的月色。杜甫诗有:“缔衣挂萝薜,凉月白纷纷。”

点绛唇赏析

此词抒写为相思缠绕的惆怅心情。委婉曲折,新颖别致。上片写明知相思无益,决心将其放弃,但相思又难“抛掷”,所以“梦里终相觅”。下片写醒后情景:梦中楼台,还隐约可见,若明若灭。最后以景作结,用月下丁香烘托人物的孤寂与惆怅。

查看更多 ∨

上一篇: 《点绛唇》

下一篇: 《颐和园词》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐