back_img

红豆词

[近代]王国维

yī nán guó qiū shēn kě nài hé, shǒu chí hóng dòu jǐ mā sā.

一南国秋深可奈何,手持红豆几摩挲。

lěi lěi běn shì wú qíng wù, shuí bǎ xián chóu fù yǔ tā.

累累本是无情物,谁把闲愁付与他。

èr mén wài qīng cōng guō wài zhōu, rén shēng wú nài shì lí chóu.

二门外青骢郭外舟,人生无奈是离愁。

bù cí kǔ xiàng dōng fēng zhù, dào chù rén jiàn zuò shí yóu.

不辞苦向东风祝,到处人间作石尤。

sān bié pǔ yíng yíng shuǐ yòu bō, píng lán miǎo miǎo sī rú hé?

三别浦盈盈水又波,凭栏渺渺思如何?

zòng jiào tà pò jiāng nán zhǒng, zhǐ kǒng chūn lái zhuó gèng duō.

纵教踏破江南种,只恐春来茁更多。

sì yún yuán wàn kē zhēng xiāng sì, àn shù qiān huí bù yàn chī.

四匀圆万颗争相似,暗数千回不厌痴。

liú qǔ tā nián yín zhú xià, niān lái xì yǔ huà xiāng sī.

留取他年银烛下,拈来细与话相思。

一南国秋深可奈何,手持红豆几摩挲。 累累本是无情物,谁把闲愁付与他。 二门外青骢郭外舟,人生无奈是离愁。 不辞苦向东风祝,到处人间作石尤。 三别浦盈盈水又波,凭栏渺渺思如何? 纵教踏破江南种,只恐春来茁更多。 四匀圆万颗争相似,暗数千回不厌痴。 留取他年银烛下,拈来细与话相思。
查看更多 ∨

上一篇: 《杂感》

下一篇: 《读史二十首》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐