back_img

读史二十首

[近代]王国维

yī huí shǒu xī chuí shì miǎo máng, dōng qiān zhǒng zú jǐ xīng shuāng?

一回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜?

hé dāng tà pò shuāng máng jī, què xiàng kūn lún wàng gù xiāng.

何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。

èr liǎng tiáo yún lǐng mó tiān chū, jiǔ qǔ huáng hé rào dì huí.

二两条云岭摩天出,九曲黄河绕地回。

zì shì dāng nián yóu mù dì, yǒu rén céng hào fú xī lái.

自是当年游牧地,有人曾号伏羲来。

sān jí jí shēng cún qǐ jìng zhēng, liú chuán shén huà shǐ rén jīng.

三及及生存起竞争,流传神话使人惊。

tóng tóu tiě é jīn ān zài?

铜头铁额今安在?

shǐ xìn xuān huáng kǔ yòng bīng.

始信轩皇苦用兵。

sì chán màn jiāng huái wàn lǐ chūn, jiǔ lí cái gé yòu miáo mín.

四澶漫江淮万里春,九黎才格又苗民。

jí jīn tuǐ jì qióng shān lǐ, cǐ shì jiāng nán jiù zhǔ rén.

即今腿髻穷山里,此是江南旧主人。

wǔ èr dì jīng hún sǐ bù gū, jī shān líng miào shì cāng wú.

五二帝精魂死不孤,嵇山陵庙似苍梧。

mào nián wèi bà zhēng miáo lǚ, shén wǔ rú sī kuàng dài wú.

耄年未罢征苗旅,神武如斯旷代无。

liù tóng dāo suì suì zhàn dōng ōu, shí nǔ nián nián chū yì lóu.

六铜刀岁岁战东欧,石弩年年出挹娄。

bì jìng zhōng yuán kāi huà zǎo, yǐ wén fǎng tiě gòng liáng zhōu.

毕竟中原开化早,已闻昉铁贡梁州。

qī shuí xiàng jūn tiān tīng lè guò, qín zhōng zì gǔ guǐ shén duō.

七谁向钧天听乐过,秦中自古鬼神多。

jí jīn zǔ chǔ wén yóu zài, cái gào wū xián yòu yà tuó.

即今《诅楚文》犹在,才告巫咸又亚驼。

bā chūn qiū mí yǔ kǔ nàn quán, lì shǐ kāi shān shù fǔ qiān.

八《春秋》谜语苦难诠,历史开山数腐迁。

qián hòu gù yīng wú cǐ wén, yī shū shàng xià liǎng qiān nián.

前后固应无此文,一书上下两千年。

jiǔ hàn zuò kūn chí shǐ jiàn méi, dāng nián zī lì xìn xióng zāi.

九汉作昆池始见煤,当年赀力信雄哉。

yú jīn mò xiào hú sēng wàng, běn shì hóng huāng jié hòu huī.

于今莫笑胡僧妄,本是洪荒劫后灰。

shí huī gē dà qǐ hàn shān hé, wǔ dì xióng cái shì jù duō.

十挥戈大启汉山河,武帝雄才世讵多。

qīng qí jīn zhāo jué dà mò, lóu chuān míng rì xià yáng hé.

轻骑今朝绝大漠,楼川明日下洋河。

shí yī huì guāng dōng zhào rì yán yán, hé lǒng jiàng wáng zhèng kuǎn biān.

十一惠光东照日炎炎,河陇降王正款边。

bú shì jīn rén xiān rù hàn, yǒng píng shuí zhèng mèng zhōng yuán.

不是金人先入汉,永平谁证梦中缘。

shí èr xī yù zòng héng jǐn bǎi chéng, zhāng chén yuǎn lüè xùn gān yīng.

十二西域纵横尽百城,张陈远略逊甘英。

qiān qiū zhuàng guān jūn zhī fǒu?

千秋壮观君知否?

hēi hǎi dōng tóu wàng dà qín.

黑海东头望大秦。

shí sān sān fāng bìng dì gǔ wèi yǒu, liǎng xián xiàng è wǒ suǒ wén.

十三三方并帝古未有,两贤向厄我所闻。

hé lái sǎ luò zūn qián yǔ: tiān xià yīng xióng wéi shǐ jūn.

何来洒落樽前语:天下英雄惟使君。

shí sì běi lín luò shuǐ bài líng yuán, fèng biǎo qiān dū dà yì cún.

十四北临洛水拜陵园,奉表迁都大义存。

zòng shǐ mù nián zhōng zuò zéi, jiāng dōng nà gèng yǒu huán wēn.

纵使暮年终作贼,江东那更有桓温。

shí wǔ jiāng nán tiān zǐ jiē cí kè, hé běi zhū wáng jǐn jiāng cái.

十五江南天子皆词客,河北诸王尽将才。

zhà gē yuè fǔ lán líng qū, yòu jiàn xiāng dōng yù zhóu huī.

乍歌乐府《兰陵曲》,又见湘东玉轴灰。

shí liù jìn yáng wān wān qǐ fēi lóng, běi miàn qīng xīn shì quǎn róng.

十六晋阳蜿蜿起飞龙,北面倾心事犬戎。

qīn chū wèi qiáo qín jí lì, wén huáng duān bù kuì yīng xióng.

亲出渭桥擒诘利,文皇端不愧英雄。

shí qī nán hǎi shāng chuán lái dà shí, xī jīng ǎo sì jiàn bō sī.

十七南海商船来大食,西京袄寺建波斯。

yuǎn rén jǐn yǒu rú guī lè, zhī shì táng jiā quán shèng shí.

远人尽有如归乐,知是唐家全盛时。

shí bā wǔ guó fēng guāng cǎn bù zhī, yá shān bō làng hào wú yá.

十八五国风光惨不支,崖山波浪浩无牙。

dāng nián guó shì líng chí shén, zhēng guài zhū xián chàng rǎng yí.

当年国势凌迟甚,争怪诸贤唱攘夷。

shí jiǔ hēi shuǐ jīn shān qǐ bó tú, cháng qū yuǎn zhí shì jiān wú.

十九黑水金山启伯图,长驱远摭世间无。

zhì jīn bì yǎn huáng xū kè, yóu zì jīng hún shuō bá dōu.

至今碧眼黄须客,犹自惊魂说拔都。

èr shí dōng hǎi rén nú gài shì xióng, juǎn shū bā dào shì rú fēng.

二十东海人奴盖世雄,卷舒八道势如风。

bì tí tǎng dé qín qú fǎn, dà hè hé yóu qǐ zhē lóng.

碧蹄倘得擒渠反,大壑何由起蜇龙。

一回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜? 何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。 二两条云岭摩天出,九曲黄河绕地回。 自是当年游牧地,有人曾号伏羲来。 三及及生存起竞争,流传神话使人惊。 铜头铁额今安在? 始信轩皇苦用兵。 四澶漫江淮万里春,九黎才格又苗民。 即今腿髻穷山里,此是江南旧主人。 五二帝精魂死不孤,嵇山陵庙似苍梧。 耄年未罢征苗旅,神武如斯旷代无。 六铜刀岁岁战东欧,石弩年年出挹娄。 毕竟中原开化早,已闻昉铁贡梁州。 七谁向钧天听乐过,秦中自古鬼神多。 即今《诅楚文》犹在,才告巫咸又亚驼。 八《春秋》谜语苦难诠,历史开山数腐迁。 前后固应无此文,一书上下两千年。 九汉作昆池始见煤,当年赀力信雄哉。 于今莫笑胡僧妄,本是洪荒劫后灰。 十挥戈大启汉山河,武帝雄才世讵多。 轻骑今朝绝大漠,楼川明日下洋河。 十一惠光东照日炎炎,河陇降王正款边。 不是金人先入汉,永平谁证梦中缘。 十二西域纵横尽百城,张陈远略逊甘英。 千秋壮观君知否? 黑海东头望大秦。 十三三方并帝古未有,两贤向厄我所闻。 何来洒落樽前语:天下英雄惟使君。 十四北临洛水拜陵园,奉表迁都大义存。 纵使暮年终作贼,江东那更有桓温。 十五江南天子皆词客,河北诸王尽将才。 乍歌乐府《兰陵曲》,又见湘东玉轴灰。 十六晋阳蜿蜿起飞龙,北面倾心事犬戎。 亲出渭桥擒诘利,文皇端不愧英雄。 十七南海商船来大食,西京袄寺建波斯。 远人尽有如归乐,知是唐家全盛时。 十八五国风光惨不支,崖山波浪浩无牙。 当年国势凌迟甚,争怪诸贤唱攘夷。 十九黑水金山启伯图,长驱远摭世间无。 至今碧眼黄须客,犹自惊魂说拔都。 二十东海人奴盖世雄,卷舒八道势如风。 碧蹄倘得擒渠反,大壑何由起蜇龙。
查看更多 ∨

上一篇: 《红豆词》

下一篇: 《蝶恋花》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐