back_img

点绛唇

[近代]王国维

hòu dì gāo tiān, cè shēn pō jué píng shēng zuǒ, xiǎo zhāi rú gě, zì xǔ huí xuán kě.

厚地高天,侧身颇觉平生左,小斋如舸,自许回旋可。

liáo fù fú chén①, dé cǐ xū yú② wǒ.

聊复浮尘①,得此须臾②我。

qián kūn dà, shuāng lín dú zuò, hóng yè fēn fēn duò.

乾坤大,霜林独坐,红叶纷纷堕。

厚地高天,侧身颇觉平生左,小斋如舸,自许回旋可。 聊复浮尘①,得此须臾②我。 乾坤大,霜林独坐,红叶纷纷堕。

点绛唇译文及注释

①浮生:老庄以人生在世,虚浮无定。后世相沿称人生为浮生。
②须臾:片刻。

点绛唇赏析

此词抒写了作者的生活感受。含蓄蕴藉,寄喻颇深。小斋如舸,自身能够回旋即可。聊复浮生,又得此片刻自由。天地之大,独坐霜林。结句“红叶纷纷堕”,更为全词增添无限情韵。

查看更多 ∨

上一篇: 《蝶恋花》

下一篇: 《点绛唇》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐