back_img

杂感

[近代]王国维

cè shēn tiān dì kǔ jū luán, gū yè shén rén wèi kě pān.

侧身天地苦拘孪,姑射神人未可攀。

yún ruò wú xīn cháng dàn dàn, chuān ruò bù jìng qǐ chán chán.

云若无心常淡淡,川若不竞岂潺潺。

chí huái fū shuǐ tiáo shān lǐ, tuō yì kāi yuán wǔ dé jiān.

驰怀敷水条山里,托意开元武德间。

zhōng gǔ shī rén tài wú lài, kǔ qiú lè tǔ xiàng chén huán.

终古诗人太无赖,苦求乐土向尘寰。

侧身天地苦拘孪,姑射神人未可攀。 云若无心常淡淡,川若不竞岂潺潺。 驰怀敷水条山里,托意开元武德间。 终古诗人太无赖,苦求乐土向尘寰。
查看更多 ∨

上一篇:

下一篇: 《红豆词》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐