back_img

蝶恋花

[近代]王国维

bǎi chǐ zhū lóu lín dà dào, lóu wài qīng léi, bù jiān hūn hé xiǎo.

百尺朱楼临大道,楼外轻雷,不间昏和晓。

dú yǐ lán gān rén yǎo tiǎo, xián zhōng shù jǐn xíng rén lǎo.

独倚阑干人窈窕,闲中数尽行人老。

yī shà chē chén shēng shù miǎo, mò shàng lóu tóu, dōu xiàng chén zhōng lǎo.

一霎车尘生树杪,陌上楼头,都向尘中老。

báo wǎn xī fēng chuī yǔ dào, míng cháo yòu shì shāng liú lǎo.

薄晚西风吹雨到,明朝又是伤流潦。

百尺朱楼临大道,楼外轻雷,不间昏和晓。 独倚阑干人窈窕,闲中数尽行人老。 一霎车尘生树杪,陌上楼头,都向尘中老。 薄晚西风吹雨到,明朝又是伤流潦。
查看更多 ∨

上一篇: 《读史二十首》

下一篇: 《点绛唇》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐