back_img
完善
zuǒ
ㄗㄨㄛˇ
部首
笔画 8
异体字 21BDB,
仓颉 KNKM
四角 44011
部外笔画 5
字型分析 左下包围结构
五笔 DNDA
展开
收起
  • 字义解释

基本字义

zuǒ ㄗㄨㄛˇ

 ◎ 行不正。

宋本廣韻

廣韻目次:上三十三哿小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻部韻攝罗马字国际音标左臧可精歌上聲哿開口一等歌果cax/zaatsɑ廣韻目次:去三十八箇小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻部韻攝罗马字国际音标佐則箇精歌去聲箇開口一等歌果cah/zahtsɑ

方言集汇

◎ 粤语:zo2

◎ 潮州话:zo2

English

can not walk normally

back_img
back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐