back_img
好工具
>
新华字典
>

部首:

结构: 左右

笔画:8

繁体:

五笔: NMDY

五行:

怏的笔顺

  • 共8笔

    笔顺
  • 基本解释
  • 详细解释
  • 康熙字典
  • 说文解字

(形)〈书〉不服气;不满意:~~不悦。

形容词

(1) (形声。从心,央声。《说文》:“不服怼(duì)也”。本义:不满意、不服气的样子)

(2) 同本义

怏,心不服也。——《说文》

(3) 郁郁不乐

辛垣衍怏然不悦。——《战国策》

(4) 又如:怏恨(怨恨);怏悒(郁郁不乐的样子);怏闷(郁闷);怏怅(抱歉)

动词

勉强;强求

怏他一路上汤风打浪。——元· 关汉卿《拜月亭》

无夜无明怏着也。——《牡丹亭》

怏【卯集上】【心部】 康熙筆画:9画,部外筆画:5画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤於亮切,央去聲。《說文》不服懟也。从心央聲。《廣韻》怏,悵也。《增韻》情不滿足也。《前漢·石顯傳》塞其怏怏心。

通作鞅。《前漢·韓信傳》居常鞅鞅。《周亞夫傳》此鞅鞅者,非少主臣。

《廣韻》於兩切《集韻》《韻會》《正韻》倚兩切,𠀤音鞅。義同。

《集韻》《類篇》𠀤於良切,音央。央然自大之意也。

说文解字

怏【卷十】【心部】

不服,懟也。从心央聲。於亮切

说文解字注

(怏)不服懟也。按當作不服也。懟也。奪一也字。遂不可解矣。集韵作不服對也。尢非。怏葢倔强之意。方言曰。鞅、侼、懟也。集韵於陽韵曰。怏然自大之意。攷王逸少蘭亭序曰。怏然自足。自來石刻如是。本非快字。而學者尟知之。或叚鞅爲之。方言是也。周亞夫傳曰。此鞅鞅非少主臣。从心。央聲。於亮切。十部。

怏的基本信息

仓颉PLBK

四角95080

郑码ULGD

电码1828

区位6683

部外笔画5

笔顺编号44225134

注音ㄧㄤˋ

英文翻译discontented, dispirited, sad

怏的编码/UNICODE

UNICODE编码:U+600F, 十进制:24591, 二进制:0110000000001111, UTF-8:E6 80 8F

怏的方言集汇
◎ 粤语:joeng2 joeng3
◎ 客家话:[客英字典] jong5 [陆丰腔] jong6 [梅县腔] jong3 [宝安腔] jong3 [客语拼音字汇] yong1 [海陆丰腔] rong3 [台湾四县腔] jong3
◎ 潮州话:央1(殃)
怏的字源演变

小篆

楷体

怏的字形对比

中国大陆宋体

台湾细明体

香港明体

日本明朝体

韩国明朝体

旧字形

back_img
功能直达
热门应用
学习教育