back_img
好工具
>
新华字典
>

部首:

结构: 左右

笔画:7

繁体:

五笔: UCKG

五行:

冶的笔顺

  • 共7笔

    笔顺
  • 撇折
  • 基本解释
  • 详细解释
  • 康熙字典
  • 说文解字

(1)(动)销熔;熔炼(金属):~金|~炼。

(2)姓。

(3)(形)〈书〉形容女子装饰艳丽(含贬义):~艳|妖~。

动词

(1) (形声。从冫(古“冰”字),台()声。以冰融化解释金属销熔。 段玉裁:“冰之融如铄金然,故炉铸亦曰冶。”本义:销熔)

(2) 同本义

冶,销也。——《说文》

冶,销铄也。——《三苍》

良冶之子。——《礼记·学记》

冶铸煮盐。——《史记·平淮书》

(3) 又如:冶铸(冶炼铜铁,铸造器物);冶锻(冶炼);冶人(犹冶工);冶工(铸造金属器物的工人);冶士(古代从事冶炼铸造的刑徒)

(4) 陶冶

当是时,文王能陶冶天下之士。—— 王安石《上仁宗皇帝言事书》

名词

(1) 熔炼金属或铸造器物的场所 。如:冶监(掌管冶铸的官吏);冶家(以冶铸金属器物为生的人家)

(2) 通“野”。田野,郊原

冶游步春露。——古乐府《子夜四时歌》

是以时人谓之冶葛。——《北史·诸葛颖传》

不知身属冶游郎。——李商隐《无题》

(3) 姓

形容词

(1) 艳丽

美丽姚冶。——《荀子·非相》

纨袖渐冶,王颜掩姱。——谢惠连《雪赋》

(2) 又如:冶阳天(艳阳天);冶逸(容貌艳丽,神采飞扬);冶服(华丽的服装);冶丽(美丽异常;指美丽的女子);冶色(容颜美好)

(3) 容态妖媚

冶容诲淫。——《易·系辞上》

(4) 又如:冶由(妩媚的笑态);冶步(步态妖冶妩媚)

(5) 通“野” 。如:冶葛(野葛,毒草名。有时用以比喻狠毒之人)

冶【子集下】【冫部】 康熙筆画:7画,部外筆画:5画

《唐韻》羊者切《集韻》《韻會》《正韻》以者切,𠀤音野。《說文》消也。从仌,台聲。《三蒼》冶,銷也。遭熱卽流,遇冷卽合。與冰同志,故字从冰。《正韻》鎔也,銷也,鑄也。《韻會》爐鑄謂之冶。引尸子,蚩尤造九冶。

鑄匠曰冶。《前漢·董仲舒傳》金之在鎔,惟冶者之所鑄。

妖冶。《說文》女態。《易·繫辭》冶容誨淫。《正韻》裝飾也。

姓。《廣韻》左傳,衞大夫冶厪。

《玉篇》公冶,複姓。

江南有梅根冶。《宋書·百官志》江南有梅根及冶塘二冶。《庾信·枯樹賦》南陵以梅根作冶。《孟浩然詩》火熾梅根冶。○按此皆晉時冶官所居。楊愼謂冶卽野字,非。

《韻補》叶演女切,音與。《齊·武帝·估客樂詩》昔經樊鄧役,阻潮梅根冶。深懷悵往事,意滿辭不敘。

叶鄔果切,音婐。容也。《謝惠連詩》酈生無文章,西施整妖冶。胡爲空耿介,悲哉君志瑣。

说文解字

冶【卷十一】【仌部】

銷也。从仌台聲。羊者切

说文解字注

(冶)銷也。銷者、鑠金也。仌之融如鑠金然。故鑪鑄亦曰冶。易。野容誨淫。陸德明本作冶容。按野、冶皆蠱之叚借也。張衡賦言妖蠱。今言妖冶。从仌。台聲。聲葢衍。台者、悅也。仌台悅而化。會意。冶今音羊者切。古音讀如與。在五部。或曰台雙聲也。故以爲聲。

冶的基本信息

仓颉IMIR

四角33160

郑码TDZJ

电码0396

区位5017

吉凶寓意

部外笔画5

姓名学姓,常用字

笔顺编号4154251

注音ㄧㄝˇ

英文翻译smelt, fuse metals; cast, found

异体字𠘦

冶的编码/UNICODE

UNICODE编码:U+51B6, 十进制:20918, 二进制:0101000110110110, UTF-8:E5 86 B6

冶的方言集汇
◎ 粤语:je5
◎ 客家话:[台湾四县腔] ja3 ja1 [沙头角腔] ja1 [宝安腔] ja3 [客英字典] ja3 [海陆丰腔] ra3 ra1 [梅县腔] ja3 [客语拼音字汇] ya1
◎ 潮州话:ia2
冶的字源演变

小篆

楷体

冶的字形对比

中国大陆宋体

台湾细明体

香港明体

日本明朝体

韩国明朝体

旧字形

back_img
功能直达
热门应用
学习教育