back_img
好工具
>
古诗>诗词

送狄道训导李南峰掌教清水

[明代]杨继盛

zǎiqīngzhānduōshì
jiǔzhòngzhàoyúnkāi
chéngtáohánchūn
wèishuǐlóngjīngléi
chàngwàngxīng
xiāngmíngyuèzhàoqíntái
xiánmànzòubiétiáo
shuāiliǔ西fēngxiànāi
查看更多 ∨
杨继盛

杨继盛[明代]

杨继盛(1516年-1555年)明代著名谏臣。字仲芳,号椒山,直隶容城(今河北容城县北河照村)人。嘉靖二十六年进士,官兵部员外郎。坐论马市,贬狄道典史。事白,入为户部员外,调兵部。疏劾严嵩而死,赠太常少卿,谥忠愍。后人以继盛故宅,改庙以奉,尊为城隍。著有《杨忠愍文集》。

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐