back_img

诫是非

[唐代]刘兼

qiǎo shé rú huáng zǒng mò tīng, shì fēi duō zì ài zēng shēng.

巧舌如簧总莫听,是非多自爱憎生。

sān rén gào mǔ suī tóu zhù, bǎi quǎn wén fēng zhǐ fèi shēng.

三人告母虽投杼,百犬闻风只吠声。

biàn yù qiě kuān hé shì zuì, wū jīn xū rèn bù yí qíng.

辨玉且宽和氏罪,诬金须认不疑情。

yīn sī chóu xī yóu tán zhě, liù guó jiāo chí yì shòu pēng.

因思畴昔游谈者,六国交驰亦受烹。

巧舌如簧总莫听,是非多自爱憎生。 三人告母虽投杼,百犬闻风只吠声。 辨玉且宽和氏罪,诬金须认不疑情。 因思畴昔游谈者,六国交驰亦受烹。
查看更多 ∨

下一篇: 《倦学》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐