back_img
好工具
>
古诗>诗词

玉炉三涧雪·鲁拙倦贪世利

[元代]白华

zhuōjuàntānshì
shūyōngwéiàishān
shēnchéngdàoyǒuxiāng
láijiéliángyuánmiào
dànyuàndēngshòu寿
gēngzhòng
chénláofàngxiàwànyuánchú
gāobáiyúnshēnchǔ
查看更多 ∨
白华

白华[元代]

隩州人,字文举。宣宗贞祐三年进士。初为应奉翰林文字,累官枢密判官,论建每中事机。京城被攻,请哀宗出就外兵,留荆王监国,帝从之。任为右司郎中。帝至归德,命华召邓州兵入援。至邓,从守将移剌瑗降宋,宋署为均州提督。后又从孛术鲁久住(范用吉)杀宋均州守将降蒙古。

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐