shí

liù

  • 词语
  • 成语
  • 谜语
  • 歇后语
  • 近反义词
  • 诗词

基本内容

[Louis ⅩⅥ] (1754-1793) 法国国王,大革命时被处死刑 路易十六(Louis Χ Ⅵ,1754年8月23日~1793年1月21日, 享年38岁),法国国王(1774年~1792年在位),路易十五之孙,法兰西波旁王朝复辟前最后一任国王,也是法国历史中唯一一个被处死的国王。

路易十六 相关的词语

路易十六 相关的字