back_img

从军行

[唐代]骆宾王

píng shēng yī gù zhòng, yì qì yì sān jūn.

平生一顾重,意气溢三军。

yě rì fēn gē yǐng, tiān xīng hé jiàn wén.

野日分戈影,天星合剑文。

gōng xián bào hàn yuè, mǎ zú jiàn hú chén.

弓弦抱汉月,马足践胡尘。

bù qiú shēng rù sāi, wéi dāng sǐ bào jūn.

不求生入塞,唯当死报君。

平生一顾重,意气溢三军。 野日分戈影,天星合剑文。 弓弦抱汉月,马足践胡尘。 不求生入塞,唯当死报君。
查看更多 ∨
back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐