back_img

蝶恋花

[近代]王国维

xīn kǔ qián táng jiāng shàng shuǐ, rì rì xī liú, rì rì dōng hǎi qū.

辛苦钱唐江上水,日日西流,日日东海趋。

liǎng àn yuè shān hòng dòng lǐ, kě néng xiāo de yīng xióng qì.

两岸越山澒洞里,可能消得英雄气。

shuō yǔ jiāng cháo yīng bù zhì, cháo luò cháo shēng, jǐ huàn rén jiān shì.

说与江潮应不至,潮落潮生,几换人间世。

qiān zǎi huāng tái mí lù sǐ, líng xū bào fèn zhōng hé shì.

千载荒台麋鹿死,灵胥抱愤终何是。

辛苦钱唐江上水,日日西流,日日东海趋。 两岸越山澒洞里,可能消得英雄气。 说与江潮应不至,潮落潮生,几换人间世。 千载荒台麋鹿死,灵胥抱愤终何是。
查看更多 ∨

上一篇: 《蝶恋花》

下一篇: 《玉楼春》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐