back_img

点绛唇

[近代]王国维

àn lǐ zhuī liáng, piān zhōu jìng lüè chuí yáng guò.

暗里追凉,扁舟径掠垂杨过。

shī yíng huǒ dà.

湿萤火大。

yī yī fēng qián duò.

一一风前堕。

zuò jué xī nán, zǐ diàn pái yún pò.

坐觉西南,紫电排云破。

yán chéng suǒ.

严城锁。

gāo gē wú hé.

高歌无和。

wàn fǎng chén chén wò.

万舫沉沉卧。

暗里追凉,扁舟径掠垂杨过。 湿萤火大。 一一风前堕。 坐觉西南,紫电排云破。 严城锁。 高歌无和。 万舫沉沉卧。
查看更多 ∨

上一篇: 《蝶恋花》

下一篇: 《蝶恋花》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐