back_img

颐和园词

[近代]王国维

hàn jiā qī yè zhōng yáng jiǔ, hòng dòng fēng āi hūn jiǔ yǒu.

汉家七叶钟阳九,澒洞风埃昏九有。

nán guó huáng chí zhèng nòng bīng, běi gū mén hù réng fēi mǔ.

南国潢池正弄兵,北沽门户仍飞牡。

cāng huáng wàn shèng xiàng jīn wēi, yī qù gōng chē bù fù guī.

仓皇万乘向金微,一去宫车不复归。

tí qiè sì huáng suí jiù fú, wàn jǐ cóng cǐ chū gōng wéi.

提挈嗣皇绥旧服,万几从此出宫闱。

dōng cháo yuān sāi céng wú pǐ, xī gōng cái lüè chēng dì yī.

东朝渊塞曾无匹,西宫才略称第一。

ēn zé hé céng dǎi wài jiā, zī móu wǎng wǎng wén wēn shì.

恩泽何曾逮外家,咨谋往往闻温室。

qīn wáng fǔ zhèng zuì chēng xián, zhū jiàng zhuān zhēng jié zòu xiān.

亲王辅政最称贤,诸将专征捷奏先。

xùn guī chán qiǎng huí rì yuè, bā fāng zhòng dǔ zhōng xīng nián.

迅归欃抢回日月,八方重睹中兴年。

lián piān fāng zhào shēng cháo yòu, běi mén dú duì xī píng shǒu.

联翩方召升朝右,北门独对西平手。

yīn zhì lóu chuán záo hàn chí, bié yíng tái zhǎo zhuī wén yòu.

因治楼船凿汉池,别营台沼追文囿。

xī zhí mén xī liǔ sè qīng, yù quán shān xià shuǐ liú qīng.

西直门西柳色青,玉泉山下水流清。

xīn xī shān míng hū wàn shòu, jiù shū hé shuǐ hào kūn míng.

新锡山名呼万寿,旧疏河水号昆明。

kūn míng wàn shòu jiā shān shuǐ, zhōng jiān gōng diàn pái yún qǐ.

昆明万寿佳山水,中间宫殿排云起。

fú shuǐ huí láng qiān bù shēn, guān shān jié gé sān céng zhì.

拂水回廊千步深,冠山傑阁三层峙。

dèng dào pán xíng líng zǐ yān, shàng fāng bǎo diàn fàng qí nián.

隥道盘行凌紫烟,上方宝殿放祈年。

gèng zāi huǒ shù qiān huā fā, bù shù míng zhū chè yè xuán.

更栽火树千花发,不数名珠彻夜悬。

shì shí cháo yě duō fēng yù, nián nián sān yuè yíng luán yù.

是时朝野多丰豫,年年三月迎銮驭。

cháng lè shēn yán kǔ bì shén, gān quán shuǎng kǎi yí qīng shǔ.

长乐深严苦敝神,甘泉爽垲宜清暑。

gāo qiū fēng rì guò chóng yáng, jiā jié kūn chéng qǐ wèi yāng.

高秋风日过重阳,佳节坤成启未央。

dān bì dà chén sān bù jì, yù zhī qīn jǔ wàn nián shāng.

丹陛大陈三部伎,玉巵亲举万年觞。

sì huáng shàng shòu chēng chén zǐ, běn cháo jiā fǎ yán wú bǐ.

嗣皇上寿称臣子,本朝家法严无比。

wèn shàn céng wú cì zuò shí, cóng yóu hǎn jiǎng jiā rén lǐ.

问膳曾无赐坐时,从游罕讲家人礼。

dōng píng xiǎo nǚ zuì chéng ēn, yuǎn jià guī lái fèng zǐ chén.

东平小女最承恩,远嫁归来奉紫宸。

wò qǐ měi xié róng shòu zhǔ, dān qīng chà xǐ móu fū rén.

卧起每偕荣寿主,丹青差喜缪夫人。

zūn hào zhū lián shí liù zì, tài guān jiā dòu yī qián zhì.

尊号珠联十六字,太官加豆依前制。

bié qǐ qióng lín zhù xiàn yú, gèng yíng yù fǔ sōu zhēn yì.

别启琼林贮羡余,更营玉府蒐珍异。

yuè diàn yún jiē chǎng shàng fāng, gōng zhōng xí jìng yè fén xiāng.

月殿云阶敞上方,宫中习静夜焚香。

dàn zhù shí píng biān sài jìng, qiān qiū wàn suì wèi qú yāng.

但祝时平边塞静,千秋万岁未渠央。

wǔ shí nián jiān tiān xià mǔ, hòu lái wú jì qián wú ǒu.

五十年间天下母,后来无继前无偶。

què yīn qīng xiá huà píng shēng, wàn shì hé kān chóng huí shǒu.

却因清暇话平生,万事何堪重回首。

yì xī xiān huáng xìng shuò fāng, shǔ chē ēn xìng gù nán liàng.

忆昔先皇幸朔方,属车恩幸故难量。

nèi pī jiào xiě qīng shū guǎn, xiǎo yìn xīn juān tóng dào táng.

内批教写清舒馆,小印新镌同道堂。

yī zhāo zhù dǐng xiáng lóng yù, hòu gōng rán jué bù néng qù.

一朝铸鼎降龙驭,后宫髯绝不能去。

běi zhǔ hé kān dì zi chóu, nán yá fù gòu chéng qīng nù.

北渚何堪帝子愁,南衙复遘丞卿怒。

shǒu yí duān sù fǎn jīng shī, yǒng niàn chōng rén wèi yǒu zhī.

手夷端肃反京师,永念冲人未有知。

wèi jiǎn rú chén yán yù jiào, bié qiú míng zú zhèng gōng wéi.

为简儒臣严谕教,别求名族正宫闱。

kě lián bái rì xī nán shǐ, yī jì ēn qín fù liú shuǐ.

可怜白日西南驶,一纪恩勤付流水。

jiǎ guān céng wú shì dí sūn, hòu gōng bìng fá cái rén zǐ.

甲观曾无世嫡孙,后宫并乏才人子。

tí xié yóu zǐ fù huáng tú, qú kǔ hái rú tóng zhì chū.

提携犹子付黄图,劬苦还如同治初。

yòu jiàn fǎ gōng féng yù jǐ, gèng láo wǔ zhàng zuò zhū rú.

又见法宫冯玉几,更劳武帐坐珠襦。

guó shì zhōng jiān jǐ fān fù, jìn nián zuì yì huái lái rǔ.

国事中间几翻覆,近年最忆怀来辱。

cǎo dì jiān guān duǎn gǔ chē, yóu tíng cāng cù wú wēi zhōu.

草地间关短毂车,邮亭仓卒芜萎粥。

shàng xiàng liú dū shù dà yá, dōng nán zhū jiàng fèng wáng jiā.

上相留都树大牙,东南诸将奉王家。

zuò lìng jiā qì téng jīn quē, fù dào dōu rén wàng cuì huá.

坐令佳气腾金阙,复道都人望翠华。

zì gǔ zhōng liáng néng huó guó, yú jīn mǔ zǐ réng yù shí.

自古忠良能活国,于今母子仍玉食。

zōng miào zhòng wén zhōng gǔ shēng, lí gōng bù gǎi chí tái sè.

宗庙重闻钟鼓声,离宫不改池台色。

yī zì guān jiā jìng shè pín, hán yí wú yì nòng zhū sūn.

一自官家静摄频,含饴无异弄诸孙。

dàn kàn yāo jiǎo jīn yóu jiàn, mò dào shāng xīn jī yǐ chén.

但看腰脚今犹健,莫道伤心迹已陈。

liǎng gōng yī dàn tóng mián chuò, tiān zhù piān xiān dì wéi zhé.

两宫一旦同绵惙,天柱偏先地维折。

gāo wǔ zǐ sūn fù jǐ rén, āi píng guó tǒng réng sān jué.

高武子孙复几人,哀平国统仍三绝。

shì shí cháng lè zhèng mí liú, rú tòng hái wèi shè jì móu.

是时长乐正弥留,茹痛还为社稷谋。

yǐ qiǎn bó qín chéng dà tǒng, gèng bān gōng dàn jìn zhū hóu.

已遣伯禽承大统,更扳公旦觐诸侯。

bié yǒu zhòng chén shēng yù tà, zǐ shū yuán lǎo kāi huáng gé.

别有重臣升御榻,紫枢元老开黄阁。

ān shì zhōng qín zì shǐ zhōng, běn chū cái qì yóu téng chuō.

安世忠勤自始终,本初才气尤腾踔。

fù shù tóng shí fèng huà yán, zhū wáng liú zé hào qīn xián.

复数同时奉话言,诸王刘泽号亲贤。

dú zǒng bǎi guān jū zhǒng zǎi, gòng fú rú zǐ jì jiān nán.

独总百官居冢宰,共扶孺子济艰难。

shè jì yǒu líng bāng yǒu zhǔ, jīn zhāo dì xià gào wén zǔ.

社稷有灵邦有主,今朝地下告文祖。

zuò jiàn mí tiān jí yù guān, dú liú mò mìng shū méng fǔ.

坐见弥天戢玉棺,独留末命书盟府。

yuán miào dān qīng yǎn ruò shén, jìng lián yí wù shàng rú xīn.

原庙丹青俨若神,镜奁遗物尚如新。

nǎ zhī cǐ rì xīn cháo zhǔ, biàn shì dāng shí gù mìng chén.

那知此日新朝主,便是当时顾命臣。

lí gōng yī bì jīng sān zài, lǜ shuǐ qīng shān bù céng gǎi.

离宫一闭经三载,绿水青山不曾改。

yǔ xǐ cāng tái shí shòu xián, fēng yáo zhū hù tóng lí zài.

雨洗苍苔石兽闲,风摇朱户铜蠡在。

yún sháo sàn lè jiǔ wú shēng, jiǎ zhàng zhū lián qǔ cì qīng.

云韶散乐久无声,甲帐珠簾取次倾。

qǐ wèi xiān cháo yíng chǔ diàn, fān jiào jīn rì hèn yáo chén.

岂谓先朝营楚殿,翻教今日恨尧臣。

xuān shì yí yán yóu zài ěr, shān hé méng shì qī zhōng shǐ.

宣室遗言犹在耳,山河盟誓期终始。

guǎ fù gū ér yào yì qī, ōu gē yù sòng zhōng hé shì.

寡妇孤儿要易欺,讴歌狱讼终何是。

shēn gōng mǔ zǐ dú qī rán, què shì luán yáng yóu xìng nián.

深宫母子独凄然,却似滦阳游幸年。

xī qù huì féng tiān xià yǎng, jīn lái liè shòu lì rén lián.

昔去会逢天下养,今来劣受厉人怜。

hǔ shǔ lóng yú wú dìng tài, táng hóu yǐ zài yú bīn wèi.

虎鼠龙鱼无定态,唐侯已在虞宾位。

qiě yǔ wáng sūn shèn wù shū, xiāng qī huáng fà zhōng wú ài.

且语王孙慎勿疏,相期黄发终无艾。

dìng líng sōng bǎi yù qīng qīng, yīng wèi xīng wáng yī fǔ yīng.

定陵松柏郁青青,应为兴亡一拊膺。

què yì nián nián hán shí jié, zhū hóu qīn shàng shí sān líng.

却忆年年寒食节,朱侯亲上十三陵。

汉家七叶钟阳九,澒洞风埃昏九有。 南国潢池正弄兵,北沽门户仍飞牡。 仓皇万乘向金微,一去宫车不复归。 提挈嗣皇绥旧服,万几从此出宫闱。 东朝渊塞曾无匹,西宫才略称第一。 恩泽何曾逮外家,咨谋往往闻温室。 亲王辅政最称贤,诸将专征捷奏先。 迅归欃抢回日月,八方重睹中兴年。 联翩方召升朝右,北门独对西平手。 因治楼船凿汉池,别营台沼追文囿。 西直门西柳色青,玉泉山下水流清。 新锡山名呼万寿,旧疏河水号昆明。 昆明万寿佳山水,中间宫殿排云起。 拂水回廊千步深,冠山傑阁三层峙。 隥道盘行凌紫烟,上方宝殿放祈年。 更栽火树千花发,不数名珠彻夜悬。 是时朝野多丰豫,年年三月迎銮驭。 长乐深严苦敝神,甘泉爽垲宜清暑。 高秋风日过重阳,佳节坤成启未央。 丹陛大陈三部伎,玉巵亲举万年觞。 嗣皇上寿称臣子,本朝家法严无比。 问膳曾无赐坐时,从游罕讲家人礼。 东平小女最承恩,远嫁归来奉紫宸。 卧起每偕荣寿主,丹青差喜缪夫人。 尊号珠联十六字,太官加豆依前制。 别启琼林贮羡余,更营玉府蒐珍异。 月殿云阶敞上方,宫中习静夜焚香。 但祝时平边塞静,千秋万岁未渠央。 五十年间天下母,后来无继前无偶。 却因清暇话平生,万事何堪重回首。 忆昔先皇幸朔方,属车恩幸故难量。 内批教写清舒馆,小印新镌同道堂。 一朝铸鼎降龙驭,后宫髯绝不能去。 北渚何堪帝子愁,南衙复遘丞卿怒。 手夷端肃反京师,永念冲人未有知。 为简儒臣严谕教,别求名族正宫闱。 可怜白日西南驶,一纪恩勤付流水。 甲观曾无世嫡孙,后宫并乏才人子。 提携犹子付黄图,劬苦还如同治初。 又见法宫冯玉几,更劳武帐坐珠襦。 国事中间几翻覆,近年最忆怀来辱。 草地间关短毂车,邮亭仓卒芜萎粥。 上相留都树大牙,东南诸将奉王家。 坐令佳气腾金阙,复道都人望翠华。 自古忠良能活国,于今母子仍玉食。 宗庙重闻钟鼓声,离宫不改池台色。 一自官家静摄频,含饴无异弄诸孙。 但看腰脚今犹健,莫道伤心迹已陈。 两宫一旦同绵惙,天柱偏先地维折。 高武子孙复几人,哀平国统仍三绝。 是时长乐正弥留,茹痛还为社稷谋。 已遣伯禽承大统,更扳公旦觐诸侯。 别有重臣升御榻,紫枢元老开黄阁。 安世忠勤自始终,本初才气尤腾踔。 复数同时奉话言,诸王刘泽号亲贤。 独总百官居冢宰,共扶孺子济艰难。 社稷有灵邦有主,今朝地下告文祖。 坐见弥天戢玉棺,独留末命书盟府。 原庙丹青俨若神,镜奁遗物尚如新。 那知此日新朝主,便是当时顾命臣。 离宫一闭经三载,绿水青山不曾改。 雨洗苍苔石兽闲,风摇朱户铜蠡在。 云韶散乐久无声,甲帐珠簾取次倾。 岂谓先朝营楚殿,翻教今日恨尧臣。 宣室遗言犹在耳,山河盟誓期终始。 寡妇孤儿要易欺,讴歌狱讼终何是。 深宫母子独凄然,却似滦阳游幸年。 昔去会逢天下养,今来劣受厉人怜。 虎鼠龙鱼无定态,唐侯已在虞宾位。 且语王孙慎勿疏,相期黄发终无艾。 定陵松柏郁青青,应为兴亡一拊膺。 却忆年年寒食节,朱侯亲上十三陵。
查看更多 ∨

上一篇: 《点绛唇》

下一篇: 《虞美人》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐