back_img

蝶恋花

[近代]王国维

mò dòu chán juān gōng yàng yuè, zhǐ zuò é méi, xiāo de qiān yáo zhuó.

莫斗婵娟弓样月,只坐蛾眉,消得千谣诼。

bì shàng gōng shā nà bù miè, gǔ lái jī huǐ néng xiāo gǔ.

臂上宫砂那不灭,古来积毁能销骨。

shǒu bà qí wán xiāng jué jué, lǎn zhù xī fēng, zài shǐ rén jiān rè.

手把齐纨相诀绝,懒祝西风,再使人间热。

jìng lǐ zhū yán yóu wèi xiē, bù cí zì mèi cháo hé xī.

镜里朱颜犹未歇,不辞自媚朝和夕。

莫斗婵娟弓样月,只坐蛾眉,消得千谣诼。 臂上宫砂那不灭,古来积毁能销骨。 手把齐纨相诀绝,懒祝西风,再使人间热。 镜里朱颜犹未歇,不辞自媚朝和夕。
查看更多 ∨

上一篇: 《浣溪沙》

下一篇: 《点绛唇》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐