back_img

浣溪沙

[近代]王国维

qī yuè xī fēng dòng dì chuī, huáng āi hé yè mǎn chéng fēi.

七月西风动地吹,黄埃和叶满城飞。

zhēng rén yī rì huàn zī yī.

征人一日换缁衣。

jīn mǎ qǐ zhēn kān bì shì, hǎi ōu yìng shì wèi wàng jī.

金马岂真堪避世,海鸥应是未忘机。

gù rén jīn yǒu wèn guī qī.

故人今有问归期。

七月西风动地吹,黄埃和叶满城飞。 征人一日换缁衣。 金马岂真堪避世,海鸥应是未忘机。 故人今有问归期。
查看更多 ∨

上一篇: 《浣溪沙》

下一篇: 《蝶恋花》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐