back_img

浣溪沙

[近代]王国维

chéng guō qiū shēng yī yè liáng, dú qí shòu mǎ bàng gōng qiáng.

城郭秋生一夜凉,独骑瘦马傍宫墙。

cēn cī shuāng quē dài zhāo yáng.

参差霜阙带朝阳。

xuán jiě dòng hén shēng lǜ wù, dào hán gāo shù zuò jīn guāng.

旋解冻痕生绿雾,倒涵高树作金光。

rén jiān yè sè shàng cāng cāng.

人间夜色尚苍苍。

城郭秋生一夜凉,独骑瘦马傍宫墙。 参差霜阙带朝阳。 旋解冻痕生绿雾,倒涵高树作金光。 人间夜色尚苍苍。
查看更多 ∨

上一篇: 《扫花游》

下一篇: 《浣溪沙》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐