back_img

扫花游

[近代]王国维

shū lín guà rì, zhèng wù dàn yān shōu, cāng rán píng chǔ.

疏林挂日,正雾淡烟收,苍然平楚。

rào lín xì lù, tīng chén chén luò yè, yù cōng tà qù.

绕林细路,听沉沉落叶,玉骢踏去。

bèi rì dān fēng, dào yǎn qiū guāng rú xǔ.

背日丹枫,到眼秋光如许。

zhèng yán zhù.

正延伫。

biàn yī piàn fēi lái, shuō yǔ chí mù.

便一片飞来,说与迟暮。

huān shì nán zài sù.

欢事难再溯。

shì zài jiǔ xié gān, jiù céng yóu chù.

是载酒携柑,旧曾游处。

qīng gē wèi zhù.

清歌未住。

yòu huáng lí chèn pāi, fēi huā rù zǔ.

又黄鹂趁拍,飞花入俎。

jīn rì chóng lái, chú shì xié huī rú gù.

今日重来,除是斜晖如故。

yǐn gāo shù.

隐高树。

yǒu hán yā xiāng hū chóu lǚ.

有寒鸦、相呼俦侣。

疏林挂日,正雾淡烟收,苍然平楚。 绕林细路,听沉沉落叶,玉骢踏去。 背日丹枫,到眼秋光如许。 正延伫。 便一片飞来,说与迟暮。 欢事难再溯。 是载酒携柑,旧曾游处。 清歌未住。 又黄鹂趁拍,飞花入俎。 今日重来,除是斜晖如故。 隐高树。 有寒鸦、相呼俦侣。
查看更多 ∨

上一篇: 《祝英台近》

下一篇: 《浣溪沙》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐