back_img

祝英台近

[近代]王国维

yuè chū cán, mén xiǎo yǎn, kàn shàng dà dī qù.

月初残,门小掩,看上大堤去。

tú yù xuān tián, háng zǐ àn wú yǔ.

徒御喧阗,行子黯无语。

wèi shuí shōu shí lí yán, yī qiāng hóng lèi, dài liú xiàng gū qīn tōu zhù.

为谁收拾离颜,一腔红泪,待留向、孤衾偷注。

mǎ tí zhù, dàn jué yuàn mù bēi liáng, tiáo fēng guò píng chǔ.

马蹄驻,但觉怨慕悲凉,条风过平楚。

shù shàng tí juān, yòu sù suì huá mù.

树上啼鹃,又诉岁华暮。

sī liang zhǐ yǒu, rén jiān nián nián zhēng lù.

思量只有,人间年年征路。

zòng yǒu hèn, dōu wú tí chù.

纵有恨,都无蹄处。

月初残,门小掩,看上大堤去。 徒御喧阗,行子黯无语。 为谁收拾离颜,一腔红泪,待留向、孤衾偷注。 马蹄驻,但觉怨慕悲凉,条风过平楚。 树上啼鹃,又诉岁华暮。 思量只有,人间年年征路。 纵有恨,都无蹄处。
查看更多 ∨

上一篇: 《浣溪沙》

下一篇: 《扫花游》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐