back_img

蝶恋花

[近代]王国维

chuāng wài lǜ yīn tiān jǐ xǔ?

窗外绿阴添几许?

shèng yǒu zhū yīng, shàng xì cán chūn zhù.

剩有朱樱,尚系残春住。

lǎo jǐn yīng chú wú yī yǔ, fēi lái xián dé yīng táo qù.

老尽莺雏无一语,飞来衔得樱桃去。

zuò kàn miàn liáng shuāng yàn rǔ.

坐看面梁双燕乳。

yàn yǔ ní nán, shì xī rén chí mù.

燕语呢喃,似惜人迟暮。

zì shì sī liang qú bù yǔ, rén jiān zǒng bèi sī liang wù.

自是思量渠不与,人间总被思量误。

窗外绿阴添几许? 剩有朱樱,尚系残春住。 老尽莺雏无一语,飞来衔得樱桃去。 坐看面梁双燕乳。 燕语呢喃,似惜人迟暮。 自是思量渠不与,人间总被思量误。
查看更多 ∨

上一篇: 《虞美人》

下一篇: 《浣溪沙》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐