back_img
好工具
>
古诗>诗词

杂感

[近代]王国维

chuāngwài绿yīntiān
shèngyǒuzhūyīng
shàngcánchūnzhù
lǎojìnyīngchú
fēiláixiányīngtáo
zuòkànmiànliángshuāngyàn
yànnán
rénchí
shìliáng
rénjiānzǒngbèiliáng
查看更多 ∨

杂感文言现象

555
王国维

王国维[近代]

王国维(1877年12月3日-1927年6月2日),初名国桢,字静安,亦字伯隅,初号礼堂,晚号观堂,又号永观,谥忠悫。汉族,浙江省海宁人。王国维是中国近、现代相交时期一位享有国际声誉的著名学者。

back_img
功能直达
热门应用
学习教育