back_img
好工具
>
古诗>诗词

白头吟

[唐代]李白

jǐnshuǐ1dōngběiliú
dàngshuāngyuānyāng
xióngcháohàn2gōngshù
nòngqíncǎofāng
níngtóngwànsuì3
rěnyúnjiānliǎngfènzhāng4
shíājiāo5zhèngjiāo
zuòchángménchóu
dànyuànjūnēnqièshēn
huángjīnmǎi
xiàngzuòhuángjīn
zhànghǎoxīnduōxīn
zhāojiāngpìnmàolíng
wénjūnyīnzèngbáitóuyín
dōngliúzuò西guīshuǐ6
luòhuātiáoguīlín7
8qíng
suífēngrènqīngdǎo
shuíshǐ使luó9zhī
érláiqiángyíngbào
liǎngcǎoyóuxīn
rénxīncǎo
juànlóng10
cóngshēngwǎng11
qiěliúzhěn
huòyǒumèngláishí
shuǐzàishōumǎnbēi
qiènánzhònghuí
láidexiàng
zhījīnwéijiànqīnglíngtái12
查看更多 ∨

百度百科

李白

李白[唐代]

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪(待考),出生于西域碎叶城,4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。762年病逝,享年61岁。其墓在今安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。

上一篇:临江王节士歌

下一篇:白马篇

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐